1. Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen EquiMassage en cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door EquiMassage schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanmelden


Aanmelden voor een door EquiMassage georganiseerde MasterClass kan alleen door het invullen van het formulier op de website. Na ontvangst van de juiste gegevens, te weten: voornaam en achternaam, adres, telefoon- nummer en e-mail adres ontvangt de cursist een schriftelijke bevestiging plus een factuur. Zodra deze mail is ontvangen is de inschrijving definitiegOp de factuur staan de betalingsgegevens vermeld. Het volledige bedrag dient men voor aanvang van de MasterClass over te maken tenzij nadrukkelijk een betaling in termijnen is overeengekomen.

3. Afmelden

Afmelden is alleen mogelijk via email, je ontvangt altijd hiervan een bevestiging. Uiterste afmelddatum is 30 dagen voor de MasterClass. Indien men voor deze datum afmeldt, is men 30% van de bij aanmelding vermeldde kosten verschuldigd. Bij afmeldingen minder dan 30 dagen voor aanvang MasterClass is men het volledige bedrag verschuldigt. Het is mogelijk om een collega ter vervanging te sturen, uiteraard alleen in overleg met EquiMassage.

4. Wijzigingen
De MasterClass vindt doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft EquiMassage het recht de MasterClass af te lassen c.q. te verzetten naar een later moment.

5. Geheimhouding
Alle informatie, kennis en inzichten die cursist verwerft tijdens het volgen van de MasterClass van EquiMassage mogen alleen gebruikt worden door de cursist zelf. De opgedane kennis zal door cursist nooit worden ingezet om zelf opleiding of welke andere vorm van scholing dan ook te geven aan derden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EquiMassage cq Rosanne Tijssen.

6. Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal is van EquiMassage.

Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto, social media, internet of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EquiMassage.

7. Aansprakelijkheid
Al het door EquiMassage ontwikkelde en/of samengestelde cursus materiaal behorende aan de MasterClass is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan EquiMassage op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. EquiMassage aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.

EquiMassage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van cursist.

EquiMassage is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen. De cursist neemt op eigen risico deel aan de MasterClass.


Voor en achternaam *
Adres *
Telefoonnummer *
Stad *
Emailadres *
Bedrijfsnaam *
Je Veld *
Hoe heb je ons gevonden? *
Je vraag? *
Bericht *
Bijlage

Maximaal aantal bestanden: 1